BV GasOnderhoudsKombinatie (GOK) biedt klanten die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om een Onderhoudscontract af te sluiten voor de standaard periode van één kalenderjaar. En klanten die dat wensen kunnen dat basiscontract vervolgens uitbreiden daar eventueel een Servicemodule aan toe te voegen.

Het Onderhoudscontract van GOK geeft de klant recht op één onderhoudsbeurt per jaar (controle van afstelling en werking en indien nodig schoonmaak) ten behoeve van het toestel waarvoor het contract wordt afgesloten. Daarnaast geeft het contract gedurende het gehele contractjaar recht op de storingsdienstverlening van de GOK.

Klanten die een Servicemodule toevoegen aan het Onderhoudscontract, verwerven het voordeel dat zij geen voorrijden of arbeidsloon behoeven te betalen als zij gebruik maken van de storingsdienst voor defecten binnen de mantel van het toestel in contract. Klanten met alleen een Onderhoudscontract krijgen die kosten dus wel doorberekend.

Verder is het van belang om te weten dat klanten met een Onderhoudscontract (zowel met als zonder Servicemodule) veel minder zware toeslagen krijgen berekend, dan klanten zonder een contract, als zij gebruik maken van de storingsdienstverlening buiten de normale werktijden (zie punt 2.6).1. Beschrijving van het Periodieke Onderhoud:

De onderhoudsbeurt betreft uitsluitend werkzaamheden te verrichten aan het toestel. Dus niet: werkzaamheden aan toevoerleidingen, afvoerleidingen of eventueel extern met het toestel verbonden andere apparatuur / installaties (b.v. thermostaat, expansievat, radiatoren etc). Met andere woorden alles wat zich binnen de mantel van de ketel bevindt is gedekt (uitgezonderd expansievaten die zich binnen de mantel bevinden).

Bij onderhoud komen de volgende zaken aan de orde:

A Standaard is sprake van controle en zonodig afstellen van alle regel- en beveiligingsapparatuur, te weten:
- gasregelapparatuur
- waterregelapparatuur
- beveiligingsapparatuur

B demontage en reiniging van brander, verbrandingskamer en warmtewisselaar (indien nodig)

C optische controle op lekkages, elektrische bedrading en algemeen functioneren van het toestel

D controle op goede werking van rookgasafvoer en verbrandingluchttoevoer

Als tijdens onderhoud blijkt dat reparatie of vervanging noodzakelijk is, zal dat aan de klant worden medegedeeld. Na akkoord / toestemming van de klant zal GOK zorgdragen voor de noodzakelijke reparatie of vervanging. Indien nodig worden met het akkoord van de klant eerst de benodigde te vervangen onderdelen/materialen besteld. Zodra die binnen zijn wordt de klant weer geïnformeerd en wordt een datum ingepland om de werkzaamheden uit te voeren.

De opstellingsruimte van het gastoestel moet voldoen aan de GAVO- en ARBO-voorwaarden.


2. Beschrijving van de Storingsdienstverlening:

2.1 Bij storingen kan contact opgenomen worden met GOK. Overdag worden de storingsmeldingen direct opgenomen door de medewerkers van de service desk (van 08.00 uur tot 16.00 uur). Maar ook ‘s avonds en in het weekend kunnen storingsmeldingen altijd worden doorgegeven (antwoordapparaat). Vervolgens zal door GOK contact worden opgenomen (dienstdoende servicemonteur of het kantoor).
2.2 Standaard worden aangemelde storingen tijdens de normale werkuren verholpen. Bij werkzaamheden buiten de normale werkuren wordt een toeslag berekend (op werkdagen na 17.00 uur). Doorgaans zullen buiten de normale werkuren alleen storingen verholpen worden die duidelijk spoedeisend zijn (zie volgende punten).
2.3 Tijdens het stookseizoen (1 september tot en met 31 maart) neemt GOK zogenaamde ‘koude storingen’ (het volledig uitvallen van het toestel voor de verwarming) zo snel mogelijk in behandeling (in ieder geval binnen 24 uur).
2.4 Gas- of ernstige waterlekkages krijgen bij de GOK per definitie de hoogste prioriteit.
2.5 Indien GOK wordt opgeroepen zonder dat er sprake is van een defect of storing worden de kosten voor het voorrijden en eventueel arbeidsloon in rekening gebracht. Er is met name geen sprake van een defect of storing als de monteur wordt ingeschakeld voor handelingen die de klant zelf had kunnen verrichten aan de hand van de door GOK geleverde “Handleiding voor de Gebruiker” (bijvullen valt hieronder).
2.6 Buiten werktijd wordt in geval van een bezoek door onze monteur aan de klant standaard een toeslag in rekening gebracht (zie de actuele tarievenlijst).3. Onderhoudscontract en Servicemodule dekken niet de kosten voor:

A onderdelen / materialen nodig om storingen te verhelpen binnen de toestelmantel;
B voorrijden, arbeid en onderdelen/materialen bij vervangingen buiten de toestelmantel (bijv kamerthermostaat of het expansievat). Maar het voorrijden wordt niet berekend als de vervanging buiten de toestelmantel plaatsvindt tijdens periodiek onderhoud (zie punt 1);
C reparaties als storingen aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van: ondeskundige gebruik, werkzaamheden door derden of krachten van buitenaf;
D werkzaamheden zoals hiervoor omschreven in punt 2.5.
E werkzaamheden door derden noodzakelijkerwijs uitgevoerd


4. Organisatie van de werkzaamheden:

4.1 De onderhoudsbeurten worden zoveel mogelijk per (postcode)regio en planmaand uitgevoerd, na een aankondiging per post vooraf. Als de voorgestelde onderhoudsdatum niet schikt, moet de klant contact opnemen met GOK om een alternatieve en bindende afspraak te maken. Op die manier wordt voorkomen dat de monteurs voor niets bij de klanten langs gaan.
4.2 Als de monteur de klant niet thuis aantreft voor het door GOK aangekondigde bezoek, wordt een bericht achtergelaten dat de monteur aan de deur is geweest. Deze situatie kan zich alleen voordoen als de GOK niet tijdig genoeg vooraf wordt geïnformeerd dat er niemand aanwezig zal zijn voor het aangekondigde bezoek.
4.3 Na ontvangst van het monteurskaartje (“Onze monteur bezocht u op .... en trof u niet thuis”) moet tijdig weer met de GOK contact opgenomen worden, om een bindende afspraak te maken. Uiterlijk binnen tweemaanden na ontvangst van dat monteurskaartje.
De werking van de Servicemodule vervalt, als de klant geen bindende onderhoudsafspraak maakt binnen twee maanden na ontvangst van een rood monteurskaartje. Als dan meer dan twee maanden later een storing optreedt, kan de GOK wel kosten rekenen voor voorrijden en arbeid.
4.4 Als de monteur de klant niet thuis aantreft, terwijl sprake is van een bindende afspraak wordt een bericht achtergelaten dat de monteur aan de deur is geweest. In een dergelijk geval worden door GOK de voorrijkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook in het geval de monteur ondanks een gemaakte bindendeafspraak niet wordt toegelaten tot het toestel of het onmogelijk wordt gemaakt om zijn werk naar behoren uit te kunnen voeren (de klant dient voor een vrije en veilige toegang tot het toestel te zorgen).


5. Duur van het contract:

5.1 Elk contract loopt van 1 januari tot en met 31 december (of vanaf de toetredingsdatum bij een nieuw contract tot en met 31 december van het jaar van toetreding). In deze periode wordt éénmaal onderhoud uitgevoerd als beschreven bij punt 1 en gedurende het gehele jaar heeft de klant recht op storingsdienstverlening als beschreven bij punt 2.
5.2 Het contract geldt dus maximaal voor een periode van twaalf maanden. Er wordt uitgegaan van een stilzwijgende verlenging voor de volgende periode van twaalf maanden, als het niet door één van beide partijen uiterlijk één maand voor het eindigen van het contractjaar wordt opgezegd. Die opzegging kan via www.gok-amsterdam.nl gemeld worden en anders schriftelijk. Telefonisch opzeggen is dus niet voldoende.
5.3 Als GOK een nieuw toestel plaatst bij een klant met een Onderhoudcontract, wordt het lopende Onderhoudscontract automatisch met een jaar verlengd (gratis).
5.4 Een Servicemodule kan alleen worden toegevoegd aan een Onderhoudscontract voor toestellen die bij aanvang van het nieuwe contractjaar niet ouder zijn dan de door GOK gestelde maximum leeftijdsgrens (zie hiervoor ook de actuele tarievenlijst). Als een toestel niet meer binnen de maximumleeftijdsgrens valt komt een eventueel bestaande Servicemodule automatisch te vervallen.
5.5 GOK behoudt zich het recht voor, om de maximum leeftijdsgrens aan te passen, voor het van toepassing zijn van een Servicemodule aan. Momenteel is deze gesteld op 20 jaar.
5.6 Wanneer een dringend advies (bijv. tot reparatie) door de monteur van GOK niet binnen de gestelde termijn wordt opgevolgd behoudt GOK zich het recht voor om een eventueel aanwezig zijnde Servicemodule te laten vervallen, zodat alleen nog sprake is van een Onderhoudscontract.
5.7 GOK is steeds bevoegd, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, het contract als beëindigd te beschouwen als de klant zelfs na herhaalde aanmaning de betalingen niet voldoet.


6. Betalingsvoorwaarden:

6.1 De betaling van de abonnementsvergoeding voor het contract en overige facturen (reparatie en installatie etc.) moet voldaan worden binnen de termijn zoals deze standaard op de factuur vermeld staat. Standaard wordt voor deze termijn een periode van veertien dagen na de factuurdatum aangehouden. Inmiddels worden de meeste facturen (abonnements- en overige) door GOK automatische geïncasseerd omdat de klanten het bedrijf daartoe een machtiging hebben verstrekt. Standaard vindt de automatische incasso plaats in de laatste week van elke maand.
6.2 Als de betaling van een abonnementsfactuur niet tijdig wordt ontvangen of er kan niet geïncasseerd worden en ook na de eerste en tweede herinnering wordt de factuur niet voldaan, kan GOK besluiten de inning van de openstaande vordering uit handen te geven. Bovendien verspeelt de klant in dat geval het recht op het periodiek onderhoud en de gebruikelijke storingdienstverlening.
6.3 Als fakturen niet tijdig worden betaald of geïncasseerd kunnen worden ontvangt de klant herinneringen. Als de betaling te lang uitblijft worden aan de klant extra kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk kunnen vorderingen die te lang blijven openstaan door GOK uit handen gegeven worden en alle bijkomende kosten om de openstaande vordering te innen worden dan op de klant verhaald.
6.4 Een Onderhoudscontract dat lopende het jaar aanvangt, wordt volledig berekend en dient volledig te worden voldaan (100% van het tarief). Uiteraard dient standaard het onderhoud vóór 31 december in dat jaar te worden uitgevoerd. De eventuele Servicemodule component wordt aan de klant berekend naar rato van de resterende looptijd tot en met 31 december van het contractjaar.
6.5 Indien het Onderhoudscontract voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, wordt standaard (ongeacht de redden van beëindiging) geen abonnementsgeld gerestitueerd. Eventueel nog niet ontvangen vergoeding voor het lopende contractjaar wordt alsnog gevorderd.
6.6 Voor de te vergoeden kosten die buiten de standaard jaarlijkse contractvergoeding vallen (in verband met reparatiewerkzaamheden, onderdelen, materialen, voorrijden) verstuurt GOK achteraf de factuur.
6.7 GOK behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Na elke verhoging zullen de nieuwe tarieven niet eerder ingaan dan bij de aanvang van het eerstvolgende contractjaar. De nieuwe tarifering (danwel het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd) wordt tijdig door GOK bekend gemaakt. De klant heeft, ingeval hij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, het recht het contract te beëindigen. De uiterste opzegdatum voor het nieuwe abonnementsjaar is altijd 30 november van het voorafgaande jaar.

7. Algemeen:

7.1 GOK vrijwaart de klant tegen elke schade welke gezien kan worden als Wettelijke Aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden. GOK zal echter nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade.
7.2 Een Onderhoudscontract (en eventueel een Servicemodule) kan alleen op een toestel worden afgesloten, als dat toestel in goede staat van onderhoud verkeert, naar beoordeling van GOK. Het eerste bezoek dient daarom altijd primair als intake controle. Wanneer dit naar het oordeel van GOK noodzakelijk is, moet een toestel eerst op kosten van de kandidaatcontractant door GOK schoongemaakt en gerepareerd worden voordat het Onderhoudscontract (en eventueel een Servicemodule) kan ingaan. Tot slot dient het toestel binnen de gestelde maximum leeftijdsgrens te vallen wil het in aanmerking komen voor toevoeging van een Servicemodule aan het Onderhoudscontract.
7.3 GOK houdt zich het recht voor een contract te weigeren, respectievelijk op te zeggen, indien de installatie niet of niet meer voldoet aan gastechnische c.q. wettelijke eise of indien de werkomstandigheden voor onze monteurs niet (langer) acceptabel zijn.
7.4 De contractant is verplicht GOK op de hoogte te stellen als werkzaamheden door derden zijn verricht aan het toestel of de installatie waarvan het toestel deel uitmaakt. Vervolgens kan GOK bij het eerstvolgende bezoek controleren of de werkzaamheden of veranderingen akkoord worden bevonden. Indien noodzakelijk naar het oordeel van GOK zullen onvolkomenheden eerst verholpen moeten worden alvorens het contract weer van toepassing kan zijn. De kosten voor de aanpassingswerkzaamheden zijn voor rekening van de contractant.
7.5 GOK behoudt zich het recht voor om voorwaarden en tarieven lopende het contract aan te passen/wijzigen. Indien van aanpassingen/wijzigingen sprake is zal de klant hierover tijdig worden geïnformeerd.