Back to Top

Algemene voorwaarden voor onderhouds- en service- abonnementen voor woninginstallaties.

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op de door GasOnderhoudsKombinatie BV
hierna “opdrachtnemer” te verrichten onderhoudswerkzaamheden en de in dat kader met
opdrachtgever overeengekomen overige servicewerkzaamheden.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtgever:
Opdrachtgever, natuurlijk persoon, consument niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook wel “debiteur” gemachtigd om contracten af te sluiten.

• Opdrachtnemer:
De GasOnderhoudsKombinatie BV hierna genoemd opdrachtnemer. Onderneming die rechtmatig gevestigd is alsmede erkend door een openbaar nutsbedrijf;

• Toestel:
Het apparaat waar een abonnementscontract op is afgesloten.

• Abonnementscontract:
Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij afgesproken is periodiek onderhoud uit te voeren en storingen op te lossen aan het in de overeenkomst genoemde toestel.

• Onderhoud:
Het verrichten van werkzaamheden aan een toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen.

• Storing:
Een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

• Gebruiker:
De persoon, anders dan de opdrachtgever, die gebruik maakt van het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde toestel zoals in het abonnementscontract is opgegeven.

• Installatie:
Alle op het toestel aangesloten leidingen zoals, Rookgasafvoer, luchttoevoer, condensafvoer, gasleiding, elektra, cv-leidingen, koud en warmwater. Hieronder vallen ook
Appendages: (regel- en beveiligingsapparatuur) zoals: expansievat, drukveiligheid inlaatcombinatie, kranen, radiatoren en thermostaten.

• Object:
Adres/gebouw waar het in het contract vermelde toestel opgesteld staat.


Artikel 2 - Algemene bepalingen abonnementscontracten.

2.1 De werkzaamheden die onder het contract vallen zijn werkzaamheden aan het toestel zelf. Dat wil zeggen: alles wat zich binnen de mantel/behuizing van het toestel bevindt.

2.2 Het contract begint op de eerste dag van de maand van aanmelding.

2.3 Het contract kan niet worden beëindigd of gewijzigd binnen de lopende contractperiode.

2.4 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en de hiervoor geldende voorschriften.

2.5 In het contract wordt omschreven:
• Periodiek van het onderhoud.
• Welke contractvorm.
• Betalingswijze.

2.6 Niet binnen het contract opgenomen:
• Verwijderen van eventueel aanwezige asbest.
• Herstellen van eventuele lekkages en/of storingen van de op het toestel aangesloten installaties en/of apparaten ten gevolge van de benodigde onderhoud c.q. servicewerkzaamheden alsmede het vervangen of herstellen van onderdelen van het toestel waar de werkzaamheden aan worden uitgevoerd.
• Bouwkundige werkzaamheden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.
• Bereikbaar maken van het toestel of toestellen. Hieronder valt, naast verlenen van toegang tot het object, o.a. het weghalen van wasmachine, droger etc., en demontage van omkasting en/of luiken.
• Eventueel benodigd hijs of klimmateriaal.
• Uitval als gevolg van:
o Achterstallig onderhoud van de op het toestel aangesloten installaties en/of nalatigheid.
o Brand, blikseminslag of andere krachten van buitenaf.
o Aantasting door vervuiling van de cv-installatie en/of toevoegen van additieven.
o Toepassing van leidingen en/of koppelingen welke zuurstofdiffusie veroorzaken.
o Ondeskundig gebruik.
o Slecht functionerende op het toestel aangesloten installaties, appendages en/of regel- en beveiligingsapparatuur (zoals expansievat of kamerthermostaat)


Artikel 2 - Algemene bepalingen abonnementscontracten. (Vervolg)

2.7 Onderhoudscontract
• Het uitvoeren van een controlebeurt aan het in het contract omschreven toestel binnen de vastgestelde periode.
• Storingen worden apart in rekening gebracht tegen het gereduceerde abonnementen tarief.

2.8 Servicemodule
Naast het onderhoudscontract kan ook een servicemodule worden toegevoegd.
• Bij storingen (alleen aan het toestel) hoeft geen arbeidsloon of voorrijdkosten te worden betaald.
• De servicemodule kan afgesloten worden tot en met het 10e levensjaar

2.9 Onderdelen Garantie Plan (OGP-module)
Als toevoeging op het onderhoudscontract en servicemodule kunt u, onder bepaalde voorwaarden, ook een OGP-module afsluiten. Hiermee worden, met uitzondering van de z.g.n. slijtage onderdelen, alle onderdelen vergoed. Onder slijtage onderdelen wordt verstaan:
o Manteldelen
o Electrode
o Ionisatiepennen
o (glas)zekeringen
o (ketel)accessoires/regelingen
o Pakkingen
o Boilers
o Serviceset
• De OGP-module kan alleen worden afgesloten binnen een maand na installatie door de GasOnderhoudsKombinatie BV en op de door de GasOnderhoudsKombinatie BV geselecteerde toestellen (merk en type).
• De OPG-module wordt afgesloten voor een duur van minimaal en maximaal 6 jaar. (Gerekend van de 1e van de maand van installatie.)


Artikel 3 - Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

3.1 De opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
3.2 De opdrachtnemer handhaaft de esthetische kwaliteit van de woninginstallaties.
3.3 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel en/of de hierop aangesloten installaties voor zover deze invloed kan hebben op de goede werking van het toestel.
3.4 De opdrachtnemer noteert alle verrichte werkzaamheden. Een afschrift van zijn notities is ten alle tijden op te vragen.
3.5 De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever tijdig over wijzigingen van zijn adres, naam en telefoonnummer.
3.6 De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever van tevoren over de(extra) kosten die eventueel nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren als deze meer dan 250,00 euro bedragen (incl. btw)
GasOnderhoudsKombinatie BV


Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de woninginstallatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de opdrachtgever, voor zover niet anders is overeengekomen, in herstel van het gebrek.
4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek en een veilige toegang tot de werkplek. Indien dit niet het geval is zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover informeren.
4.3 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
4.4 De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de opdrachtnemer meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
4.5 De opdrachtgever geeft de op de woninginstallatie betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de opdrachtnemer ter inzage.
4.6 De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer wanneer er aan een op het toestel aangesloten installatie werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan de opdrachtnemer.
4.7 De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer tijdig doch in ieder geval een dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de woninginstallatie.
4.8 De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer alsmede eventuele wijzigingen van gebruiker van een object.


Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtnemer bij onderhoud

5.1 De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever tijdig van tevoren over dag en dagdeel waarop de onderhoudswerkzaamheden aan het toestel of toestellen zullen worden uitgevoerd. In onderling overleg tussen partijen kan hiervan worden afgeweken.
5.2 Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de dag en het tijdstip genoemd in lid 1 plaats te vinden.
5.3 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Als de opdrachtnemer niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin verzocht wordt aan opdrachtgever en/of gebruiker zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Als hier niet op wordt gereageerd binnen de contractperiode, zullen de werkzaamheden als verricht worden beschouwd. (Zie ook artikel 4.4)
5.5 Als de opdrachtgever/gebruiker niet thuis is terwijl er in wederzijds overleg een afspraak is gemaakt, kan er een vergoeding naar de opdrachtgever worden gefactureerd. (Zie tarief voorrijdkosten)


Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtnemer bij storingen

6.1 De opdrachtnemer voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever mits anders afgesproken.
6.2 Storingsmeldingen kunnen elke dag telefonisch worden gedaan tussen 8:00 en 16:00 of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
6.3 Storingsbezoeken zullen plaatsvinden 365 dagen per jaar tussen 8:00 – 16:00. (in het weekend of op feestdagen wordt een toeslag in rekening gebracht ongeacht de abonnementscontractvorm)
6.4 De opdrachtnemer verplicht zich zo spoedig mogelijk echter in ieder geval binnen 24 uur een aanvang te maken met het in behandeling nemen van een gemelde storing met als doel deze zo spoedig mogelijk op te heffen.
6.5 Indien een storingsbezoek niet leidt tot het opheffen van de storing doet de opdrachtnemer onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de opdrachtgever.
6.6 Een storingsbezoek wordt geacht te zijn verricht indien de opdrachtnemer na een onderling gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de storingsbeurt uit te voeren.
6.7 Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan-wel onoordeelkundig gebruik of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de opdrachtnemer vallen buiten het serviceabonnement. (Zie ook 2.6)


Artikel 7 - Tarieven

7.1 De genoemde tarieven zijn inclusief btw.
7.2 Eventuele tariefwijzigingen worden uiterlijk vastgesteld in December en zijn te vinden op onze website.
7.3 Contracttarieven mogen niet binnen de lopende contractperiode gewijzigd worden.
7.4 Alleen als de opdrachtnemer een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS, zal hij tijdig doch in ieder geval twee weken voordat de nieuwe contractperiode ingaat, de prijswijziging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend maken.


Artikel 8 - Betaling

8.1 De abonnementsvergoeding wordt per vooruitbetaling gefactureerd en is derhalve opeisbaar op de eerste dag van de contractperiode.
8.2 De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever een rekening verstrekken.
8.3 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na ontvangst (mits betaling in termijnen is afgesproken). Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij na 1 betalingsherinnering, waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening is betaald, zonder verdere ingebrekestelling geacht in gebreke te verkeren.
8.4 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente volgens artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
8.5 De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
8.6 Wanneer het contract tussentijds door opdrachtgever wordt beëindigd is restitutie van het abonnementsgeld niet mogelijk.
8.7 Bij betaling in termijnen zijn, bij beëindiging van het contract, de nog resterende termijnen in 1 keer opeisbaar.


Artikel 9 - Schade.

9.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend.
9.2 Schade ontstaan ten gevolge van onderhoud, service of installatie werkzaamheden worden in eerste instantie door de opdrachtgever gemeld aan zijn/haar verzekeringsmaatschappij. Deze maakt rapport op en zal zich in contact stellen met de verzekeraar van de opdrachtnemer.
9.3 Schade ontstaan tijdens werkzaamheden in de directe omgeving van het toestel betreffende verplaatsbare goederen is niet verhaalbaar.


Artikel 10 - Garantie.

10.1 Op de deugdelijkheid van de door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantieperiode van 1 jaar.
10.2 Voor de door ons gebruikte toestellen en materialen en/of onderdelen gelden de door de fabrikant vastgestelde garantievoorwaarden.


Artikel 11 - Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Het contract kan door de opdrachtgever tijdens de lopende contractperiode niet gewijzigd of beëindigd worden.
11.2 Wijzigingen of beëindigen van een contract mag uitsluitend schriftelijk of per mail uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contractperiode.
11.3 Een contract is niet overdraagbaar.
11.4 De opdrachtnemer behoud zich het recht voor tussentijds het contract te beëindigen, tijdelijk te schorsen of te wijzigen indien:
• Betalingen uitblijven
• Het betreffende toestel en/of opstellingsplaats afgekeurd is
• De geadviseerde wijzigingen niet uitgevoerd worden (service module of OGP kan dan worden opgeheven)
Wanneer het contract tijdelijk wordt geschorst in afwachting van de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden, zodat het toestel weer terug in contract gezet kan worden, verandert dat niets aan de contractperiode of tarief.


Artikel 12 – Slotbepaling

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.
Nadruk verboden.

logo techniek nederland
logo atag cv ketels
logo nefit cv ketels
logo intergas cv ketels