Back to Top

AVG Voorwaarden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die de privacy van burgers beschermt en verantwoordelijkheden neerlegt bij organisaties die persoonsgegevens verwerken1.


Als dienstverlenend installatiebedrijf verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, en de privacy van onze klanten te beschermen. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk is. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn op de hoogte van de geldende privacyregels.


Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij respecteren de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

logo techniek nederland
logo atag cv ketels
logo nefit cv ketels
logo intergas cv ketels